1,5% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org

Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 44 ust. 2-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111, z późn. zm.), w zw. z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej złożonego przez Panią Danutę Wiechę

zatwierdzam na okres 5 lat
program szkolenia ,Rodzina Plus" dla kandydatow do sprawowania pieczy zastępczej

Pełna treść decyzji do pobrania