1,5% procent opp
 fundacja@rodzinaplus.org

Ośrodek Mediacyjny Fundacji Rodzina Plus

CZYM SĄ MEDIACJE?

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy równymi stronami, wyjaśnienia spornych kwestii i nawiązania porozumienia. Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego i neutralnego mediatora. Postępowanie mediacyjne jest poufne. Dzięki zawarciu ugody można przyspieszyć postępowanie oraz zaoszczędzić koszty. Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody.

Mediacja jest dobrowolna. Prowadzi się ją na podstawie umowy o mediację ze stronami albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Strony przy wyborze mediatora mogą skorzystać z listy mediatorów stałych prowadzonej przez Prezesów Sądów Okręgowych lub list mediatorów prowadzonych przez organizacje społeczne.

Istnieje kilka rodzajów mediacji, a rozróżnienia dokonuje się według gałęzi prawa, jakiej mediacja dotyczy oraz podmiotów, które uczestniczą w sporze. Najczęściej wymienia się mediację cywilną, karną, rodzinną, gospodarczą i w sprawach nieletnich. Każda z tych kategorii mediacji posiada swoje wyraźne odrębności.

Mediacje cywilne najczęściej dotyczą spraw:

  • o zapłatę,
  • z zakresu spraw rodzinnych: podział majątku wspólnego i dorobkowego między z zakresu prawa spadkowego: o zachowek,
  • o naruszenie praw autorskich, roszczeń wynikających z prawa prasowego,
  • o naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności nieruchomości, sporów.

Mediacje rodzinne najczęściej dotyczą spraw:

  • o alimenty,
  • o ustalenie władzy rodzicielskiej,
  • o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
  • o rozstrzygnięcie o istotnych spraw dziecka,
  • związanych z rozwodem/separacją.

Mediacje w sprawach karnych

Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym - prokurator, może skierować sprawę do (art. 23a k.p.k.). Jest to jednak możliwe tylko na wniosek pokrzywdzonego lub za zgodą zarówno pokrzywdzonego i sprawcy. Zakres spraw, które mogą zostać poddane mediacji nie został ograniczony przez Kodeks postepowania karnego.

WYKAZ INSTYTUCJI I OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH KARNYCH

Mediacje gospodarcze

Podmiotami zaangażowanymi w konflikt są tutaj przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą. Przedmiotem mediacji jest natomiast szeroki wachlarz tzw. „sporów biznesowych” z branży, np. budowlanej, energetycznej, związanych z przemysłem ciężkim, czy dotyczącym rynku nieruchomości.

Mediacje w sprawach nieletnich

W sprawach nieletnich sąd rodzinny w każdym stadium postępowania może – z inicjatywy pokrzywdzonego – skierować sprawę do postępowania mediacyjnego, powierzając przeprowadzenie mediacji instytucji lub godnej zaufania osobie. Mediacja musi być dobrowolna, uczestnicy muszą wyrazić wolę udziału w niej w sposób w pełni świadomy, mogą tę zgodę cofnąć w każdym czasie.

Uczestnikami postępowania mediacyjnego są: nieletni oraz jego rodzice lub opiekun nieletniego pokrzywdzonego (jeśli jest osobą małoletnią, to także jego rodzice lub opiekun).

Mediacja może mieć miejsce tylko wówczas, gdy pokrzywdzonym jest osoba fizyczna i stosuje się ją jedynie w odniesieniu do czynów karalnych.

WYKAZ INSTYTUCJI I OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH NIELETNICH

Lista mediatorów Ośrodka Mediacyjnego Fundacji Rodzina Plus

lp Imię i nazwisko Wykształcenie Preferowane obszary mediacji Kontakt
1 Elżbieta Baran-Cebula magister psychologii – UJ w Krakowie sprawy cywilne, rodzinne tel. kom. 505 010 408
ebaran@wp.pl
2 Agnieszka Majewska-Siwek magister socjologii – UJ w Krakowie sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy tel. kom. 503 560 253
agnieszkamediator@o2.pl
3 Joanna Szepieniec magister pedagogiki – UJ w Krakowie sprawy rodzinne tel. kom. 601 357 456
joanna-szepieniec@gmail.com
4 Danuta Wiecha magister socjologii – UJ w Krakowie sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy tel. kom. 604 432 306
dpwiecha@poczta.fm
5 Paweł Wiecha magister socjologii – UJ w Krakowie sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy tel. kom. 602 112 202
dpwiecha@poczta.fm
6 Anna Wilk magister prawa- Uniwersytet Śląski
doktor nauk humanistycznych – UJ w Krakowie
sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy tel. kom. 726 412 109
prawnikannawilk@gmail.com